இணையவழிப் பன்னாட்டுப் பயிலரங்கம்

கற்பியல், நம்பியகப்பொருள் : கற்றல், கற்பித்தல் 17.08.2020

திரு. ஈஸ்வரநாதபிள்ளை குமரன்
சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்,
தமிழ்த்துறை, கலைப்பீடம்,
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்,
இலங்கை.

இணையவழிக் கருத்தரங்கு

சென்னைச் செந்தமிழ் மன்றம் ‘நாடோறும் நன்னூல்’ 23.03. 2024

திரு. ஈஸ்வரநாதபிள்ளை குமரன்
சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்,
தமிழ்த்துறை, கலைப்பீடம்,
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்,
இலங்கை.

Prof. C. Sivagnanasundram Memorial Lecture

‘ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிய மொழிபெயர்ப்புகள்: ஆழமும் விரிவும்தேடி’

Mr. Easwaranathapillai Cumaran
Senior Lecturer,
Department of Tamil,
Faculty of Arts,
University of Jaffa.

27th of March 2024 at 3.00 pm in the Hoover Auditorium, Faculty of Medicine, University of Jaffna.

Photos: