தமிழில் பொதுக்கலைமாணி

நிலை – III

முதலாம் அரையாண்டு

TAC 31013

தமிழ் இலக்கியவரலாறுநாயக்கர் காலம் முதல் தற்காலம் வரை.

3 Credit

TAC 31023

ஆய்வுமுறையியல்.

3 Credit

இரண்டாம் அரையாண்டு

TAC 32013

நவீனதமிழ் இலக்கியம்.

3 Credit

TAC 32023

ஆய்வறிக்கை.

3 Credit

தமிழில் சிறப்புக்கலைமாணி

நிலை – III

முதலாம் அரையாண்டு

TACH 31013

தொல்காப்பியக் கற்கை – சொல்லதிகாரம்.

3 Credit

TACH 31023

தமிழ் இலக்கியவரலாறுநாயக்கர் காலம் முதல் தற்காலம் வரை.

3 Credit

TACH 31033

தமிழில் நாவல் இலக்கியம்.

3 Credit

TACH 31043

19ம் நூற்றாண்டுவரையானஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியவரலாறு.

3 Credit

TACH 31053

ஒப்பியல் இலக்கியம்.

3 Credit

இரண்டாம் அரையாண்டு

TACH 32013

தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் (அகம்,புறம்,களவு,கற்பு,பொருள்).

3 Credit

TACH 32023

ஆராய்ச்சிமுறையியலும் தமிழாராய்ச்சிவளர்ச்சிவரலாறும்.

3 Credit

TACH 32033

நவீனதமிழ்க் கவிதை.

3 Credit

TACH 32043

தமிழில் பக்தி இலக்கியங்கள்.

3 Credit

TACH 32053

தமிழ் இலக்கியவிமர்சனம்.

3 Credit