வெளியீடு:- தமிழியற்கழகம், தமிழ்த்துறை, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் – 2018

 

சிறுவர் செந்தமிழ் – யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறையினால் 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இரண்டாவது அனைத்துலகத் தமிழியல் ஆய்வு மாநாட்டின்போது மீள்பதிப்புச் செய்து வெளியிடப்பட்டது.

தஞ்சைவாணன் கோவை – யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறையினால் 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இரண்டாவது அனைத்துலகத் தமிழியல் ஆய்வு மாநாட்டின்போது மீள்பதிப்புச் செய்து வெளியிடப்பட்டது.

திருவாதவூரடிகள் புராணம் – யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறையினால் 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இரண்டாவது அனைத்துலகத் தமிழியல் ஆய்வு மாநாட்டின்போது மீள்பதிப்புச் செய்து வெளியிடப்பட்டது.

தமிழ்ப்புலவர் சரித்திரம் – யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறையினால் 2022 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மூன்றாவது அனைத்துலகத் தமிழியல் ஆய்வு மாநாட்டின்போது மீள்பதிப்புச் செய்து வெளியிடப்பட்டது.