தமிழில் கலைமாணி

நிலை – II

முதலாம் அரையாண்டு

TAC 21013

நன்னூலைஅடிப்படையாகக் கொண்டதமிழ் இலக்கணம்.

3 Credit

TAE 21013

தமிழ்ச்சிற்றிலக்கியவடிவங்கள்.

3 Credit

TAE 21023

ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியவரலாறு.

3 Credit

இரண்டாம் அரையாண்டு

TAC 22013

தமிழ் இலக்கியவரலாறு (சங்ககாலம் முதல் சோழர்காலம் வரை).

3 Credit

TAE 22013

தமிழில் அற இலக்கியங்கள்.

3 Credit

TAE 22023

இலக்கியக் கொள்கைகள்.

3 Credit

தமிழில் சிறப்புக்கலைமாணி

நிலை – II

முதலாம் அரையாண்டு

TACH 21013

நன்னூலைஅடிப்படையாகக் கொண்டதமிழ் இலக்கணம்.

3 Credit

TACH 21023

சங்கஇலக்கியம்.

3 Credit

TACH 21033

தமிழர் பண்பாட்டுவரலாறு.

3 Credit

TACH 21043

தமிழ் நாட்டார் வழக்காற்றியல்.

3 Credit

TAEH 21013

தமிழ்ச் சிற்றிலக்கியவடிவங்கள்.

3 Credit

TAEH 21023

தமிழில் அற இலக்கியங்கள்.

3 Credit

இரண்டாம் அரையாண்டு

TACH 22013

தமிழ் இலக்கியவரலாறு (சங்ககாலம் முதல் சோழர்காலம் வரை)

3 Credit

TACH 22023

தொல்காப்பியக் கற்கை–எழுத்ததிகாரம்.

3 Credit

TACH 22043

யாப்பும் அணியும்.

3 Credit

TACH 22053

தமிழில் சிறுகதைகள்.

3 Credit

TAEH 22013

இதழியல் மற்றும் மக்கள் தொடர்பியல்.

3 Credit

TAEH 22023

சாசனமும் தமிழும்.

3 Credit