தமிழில் சிறப்புக்கலைமாணி

நிலை – IV

முதலாம் அரையாண்டு

TACH 41013

தொல்காப்பியக்கற்கைபொருளதிகாரம் (மெய்ப்பாடு, உவமை, செய்யுள், மரபு,  இயல்கள்).

3 Credit

TACH 41023

இருபதாம் நூற்றாண்டுஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியவரலாறு.

3 Credit

TACH 41033

இலக்கியக் கொள்கைகள்.

3 Credit

TACH 41043

தமிழ் இலக்கியகர்த்தாக்கள்.

3 Credit

TACH 41053

தமிழ்க் காப்பியம்.

3 Credit

இரண்டாம் அரையாண்டு

TACH 42013

உள்ளகப் பயிற்சி.

3 Credit

TACH 42026

ஆய்வுக்கட்டுரை.

6 Credit